-->

कोळी महादेव समाजातील आडनावे

अ : अंबवणे, अंभिरे.

आ : आंबेकर, आढळ, आसवले, आढारी, आवारी, आस्वले.

 : इष्टे, इदे, इधे, इरणक.

 : उतळे, उंबरे, उगले, उंडे, उभे. : करवंदे, कारभळ, कांबळे, काठे, कोरडे, किरवे, कराळे, कोकणे, कडाळी, कडू, कचरे, कोकाटे, कसाळ, कोथेरे, केवाळे, कोळप, कोंडुळे, केदारी, केंगले, कुर्हाडे, कवटे, कौठे, कोकदरे, कोथे, कावळे, कावते, कोल्हे, केकरे, कुडेकर, कोंडार, केंग, कोकतरे, कोकते, कवदरी, कुंदे, केदारे, करके, करटुले, करोटे, करवदे, कोंडावळे, कुलाळ, कौले.

ख : खामकर, खुटाण, खाडे, खोरगडे, खादे, खेताडे, खामसे, खतेले, खोडे, खताले, खोकले.

ग : गभाले, गवारी, गारे, गोडे, गोंद्के, गंभीरे, गेंगजे, गाडेकर, गडदे, गवते, गमे, गागरे, गोंदे, गभाले, गिरजे, गांजवे, गाटवे, गोणके, गोडसे.

घ : घोटवडे, घुटे, घोडे, घनकुटे, घोईरत, घोटकर, घोटे, घारे, घाणे.

च : चपटे, चिमटे, चौधरी, चहाले, चौरे.

ज : जोशी, जढर, जाधव, जंगले, जफरे, जागले, जाखेरे.

झ : झांजरे, झाडे, झोले, झडे, झापडे.

ट :
टेंगचेठ : ठुबळ, ठोकळ, ठवळे, ठोंगिरे.

ड : डामसे, डगले, डावखर, डवणे, डहाळे, डावखोर.

ढ : ढवळे, ढेंगळे, ढोके, ढोंगे.

त : तळपे, तरपाडे, तातळे, तांबडे, ताते, तिटकारे, तारडे, तुरे, तराळ, तळपाडे, तांबेकर.

थ : थिगळे, थवले, थुवळ, थेरे.

द : दांगट, दळवी, दिघे, दाते, दगडे, दिवे, दिवटे, दांडेकर, देशमुख, दारणे, दरणे.

ध : धरमुडे, धनगर, धादवड, धराडे, धांडे, धोंगडे, धोंडे, धोंडामरे, धिंदळे, धोत्रे, धिमे.

न : नाडेकर, नंदकर, निसरड, निगळे, नांगरे, निर्मळ, नवाळी, नवले, नांदे, नडगे.

प : पावसे, पोटे, पारधी, पावडे, पोटकुळे, पेकारी, पिचड, पोफळे, पादीर, पटमोरे, पाडेकर, पेढेकर, पाटेकर, पाटील, पोटिंदे, पडवळे, पेरे, पोपेरे.फ : फलके.

ब : बांबळे, बुरुड, बगाड, बांगर, बुळे, बेंढारी, बोऱ्हाडे, बांडे, बोकड, बुरसे, बोटे, बेंडकोळी, बरामते, बोबडे, बेनकर, बोंबले, बनबरे, बागडे.

भ : भोजने, भारमळ, भाकीत, भवारी, भांगले, भोईर, भांगे, भांगरे, भोमाळे, भालेकर, भालिंगे, भांडकोळी, भूरकुंडे, भोपळे, भागीत, भारती, भोते, भोकटे, भांडकुळे, भौरले, भादवड, भाकरे.

म : मते, मुंढे, मोहरे, मुठे, मदगे, मांडवे, मेमाणे, माळी, मेने, मुदगून, मुकणे, मोजे, मोडक, मिल्खे, मोहंडुळे, मरभळ, मराडे, मोरमारे, म्हसळे, मसळे, मोसे, म्हसाळे, मुंजे, मुळे, मोकाशी, मेचकर, माळुंजे, मेठल, मोरे, मुऱ्हे.

य : येडे, येले.

र : रगतवान, रेंगडे, रावते, रढे, रोंगटे, रगडे, राक्षे.

ल : लोहकरे, लांडे, लांघी, लाडके, लेंभे, लोखंडे, लोकरे, लामटे, लहांगे, लाहुरे, लोटे, लोहरे, लिलके, लहामटे, लोटमोरे.

व : वरे, वडेकर, वाळुंज, वाजे, वासाळे, वाळकोळी, विरणक, वायाळ, वाघ, वारघडे, वडे, वाळेकर, वयणे, वाळकोळी, वेले, वुंडे, वनघरे.

स : सांगाडे, साबळे, सुपे, सरोगदे, सुरकुले, सारकते, सासरे, सातपुते, सालकर, सारुक्ते, सावळे, सगभोर, सुकटे.

श : शिंगाडे, शेळके, शेकरे, शेजवळ, शेणे, शेंडे, शेंगले, शेंगाळ, शेळकंदे.

ह : हेमाडे, हिले, हामरे, हिरले, हडके
सह्याद्री पर्वतरांगाना लागून असलेल्या भूभागात कोळी महादेव जमातीचे मुळ वास्तव्य असणारे जिल्हे

१) पुणे

२) ठाणे

३) नाशीक

४) पालघर

५) रायगड

६) अहमदनगर

(टीप - केवळ याच जिल्हात कोळी महादेव जमातीचे मुळ वास्तव्य आहे. बोगस ओळखण्यासाठी कोळी महादेव जमात बांधवानी सदर यादी आपल्या जवळ सेव्ह किंवा व्हाट्स अप वर स्टार करून ठेवावी व आपले मित्र नातेवाईक यांना पण पाठवा.)

Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Newsletter